Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a 2024/2025. tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére
a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karán (továbbiakban FMK)
a 2024/2025. tanévre

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása és a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a alapján az alábbi utasítást adom ki.

 1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – a felsőoktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.
 2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázat benyújtására azon intézményben jogosultak a hallatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második felében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 3. A 2024/2025. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható, az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott - alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő - hallgató részére.
 4. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára (a jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2024/2025. tanévben a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerinti jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szünetelésének időszakában).
 5. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, a felsőoktatásért felelős  miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján.
 6. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 7. A pályázatokat a Szenátus által delegált jogkörében a Kari Tanács rangsorolja. A pályázatok elbírálásának rendjét és az értékelés szempontjait jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. Az összesített intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá.
 8. Pályázni a Neptunon keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolások másolatának leadásával. Az igazolásokat egyetlen PDF fájlban összefűzve kell a kérvényhez csatolni. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, mert csak ebben az esetbe áll elő a félév tanulmányi átlaga. A pályázat űrlapot az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt az FMK_02 - Pályázat a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére címen lehet megtalálni.
 9. A pályázati adatlap aláírásával a pályázó hozzájárul, hogy személyes adatait a pályázati folyamat értékelésében és az eredmény feldolgozásában részt vevő személyek láthassák, valamint azok a rendeletekben meghatározott ideig és módon archiválásra kerüljenek.
 10. A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: június 10. – 2024. július 4. 12.00 óra
 11. Az ösztöndíjban részesülők száma a Karon: 4 fő (5/2024. (V.15.) Rektori utasítás)
 12. A bírálat eredményéről a Dékáni Iroda emailben értesíti a pályázókat legkésőbb július 10-ig. A döntés ellen, annak közlésétől számítva 15 napon belül – eljárási hiba vélelmezése esetén - jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a Rektori Hivatalba az egyetem rektorának címezve.

↓ NFÖ Pályázati kiírás FMK 2024-2025 ↓

Cikk nyomtatása E-mail